3sun Home: 태그 : 방명록 : 관리자 : 글쓰기

포터 가격 제원 연비 (현대자동차 1톤 트럭 포터 2)

자동차 2015.09.09 21:00
 

현대자동차 1톤 트럭 포터 2


포터 2 가격표 (2WD)


포터2 가격표(4WD)


포터2 제원
정부공인 표준연비 및 등급
2.5 디젤 장축 슈퍼캡 (MT) 복합 10.0km/ℓ(도심 : 9.8km/ℓ, 고속도로 : 10.2km/ℓ)
CO2 배출량 : 201g/km l 배기량 : 2,497cc l 공차중량:1,696kg l 수동6단 (4등급)
2.5 디젤 장축 더블캡 (MT) 복합 9.7km/ℓ(도심 : 9.6km/ℓ, 고속도로 : 9.8km/ℓ)
CO2 배출량 : 208g/km l 배기량 : 2,497cc l 공차중량:1,806kg l 수동6단 (4등급)
2.5 디젤 초장축 일반캡 (AT) 복합 9.2km/ℓ(도심 : 8.7km/ℓ, 고속도로 : 10.0km/ℓ)
CO2 배출량 : 220g/km l 배기량 : 2,497cc l 공차중량:1,731kg l 자동5단 (5등급)
2.5 디젤 초장축 일반캡 (MT) 복합 10.0km/ℓ(도심 : 9.8km/ℓ, 고속도로 : 10.2km/ℓ)
CO2 배출량 : 201g/km l 배기량 : 2,497cc l 공차중량:1,701kg l 수동6단 (4등급)
2.5 디젤 초장축 슈퍼캡 (AT) 복합 9.2km/ℓ(도심 : 8.7km/ℓ, 고속도로 : 10.0km/ℓ)
CO2 배출량 : 220g/km l 배기량 : 2,497cc l 공차중량:1,751kg l 자동5단 (5등급)
2.5 디젤 초장축 슈퍼캡 (MT) 복합 10.0km/ℓ(도심 : 9.8km/ℓ, 고속도로 : 10.2km/ℓ)
CO2 배출량 : 201g/km l 배기량 : 2,497cc l 공차중량:1,721kg l 수동6단 (4등급)
2.5 디젤 초장축 더블캡 (AT) 복합 8.9km/ℓ(도심 : 8.7km/ℓ, 고속도로 : 9.3km/ℓ)
CO2 배출량 : 227g/km l 배기량 : 2,497cc l 공차중량:1,861kg l 자동5단 (5등급)
2.5 디젤 초장축 더블캡 (MT) 복합 9.7km/ℓ(도심 : 9.6km/ℓ, 고속도로 : 9.8km/ℓ)
CO2 배출량 : 208g/km l 배기량 : 2,497cc l 공차중량:1,831kg l 수동6단 (4등급)
2.5 디젤 슈퍼캡 4WD 복합 9.1km/ℓ(도심 : 9.2km/ℓ, 고속도로 : 9.0km/ℓ)
CO2 배출량 : 222g/km l 배기량 : 2,497cc l 공차중량:1,860kg l 수동6단 (5등급)
2.5 디젤 더블캡 4WD 복합 9.1km/ℓ(도심 : 9.2km/ℓ, 고속도로 : 9.0km/ℓ)
CO2 배출량 : 222g/km l 배기량 : 2,497cc l 공차중량:1,950kg l 수동6단 (5등급)
2.5 디젤 일반캡 4WD 복합 9.1km/ℓ(도심 : 9.2km/ℓ, 고속도로 : 9.0km/ℓ)
CO2 배출량 : 222g/km l 배기량 : 2,497cc l 공차중량:1,850kg l 수동6단 (5등급)
2.5 디젤 덤프 2WD 복합 9.9km/ℓ(도심 : 9.4km/ℓ, 고속도로 : 10.6km/ℓ)
CO2 배출량 : 205g/km l 배기량 : 2,497cc l 공차중량:1,950kg l 수동6단 (4등급)
2.5 디젤 덤프 4WD 복합 8.9km/ℓ(도심 : 8.7km/ℓ, 고속도로 : 9.1 km/ℓ)
CO2 배출량 : 227g/km l 배기량 : 2,497cc l 공차중량:2,015kg l 수동6단 (5등급)